Soutěž - Losy na prodejnách LEVNO

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„Vyhrajte 20x tolik, za co nakoupíte!“ 

 1. Název soutěže:
  „Vyhrajte 20x tolik, za co nakoupíte“je spotřebitelská soutěž určená pro zákazníky kamenných prodejen Levno, jejichž seznam se uveden na levnoshop.cz/prodejny/ (dále jen LEVNO). Spotřebitelská soutěž je rozdělena na dvě části:
 • Hra hlavní o nákupní dárkový poukaz do Levno prodejen v hodnotě 4000 Kč (8x 500Kč poukaz) nebo 100 Kč sleva na nákup.
 • Sleva do e-shopu levnoshop.cz – garantovaná výhra (druhá šance), kterou obsahuje každý los, % sleva na nákup do e-shopu levnoshop.cz.

V rámci této soutěže obdrží zákazník po nákupu nad 200 Kč v prodejnách Levno stírací los a za podmínek uvedených níže může vyhrát buď 4000Kč,- Kč v nákupních poukázkách nebo 100 Kč slevu na nákup a náleží mu také sleva do e-shopu levnoshop.cz. (dále jen výhra). Účast v této soutěži je dobrovolná. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen soutěž).

Los:

 1. Pořadatelem a Organizátorem Soutěže je společnost VŠE ZA 50, s.r.o. se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 – Benice, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251970. (dále jen organizátor)
 2. Technickým partnerem Soutěže zajišťující produkci losů, vyplácení výher a případné reklamace soutěže je společnost IRMS Promotions, s.r.o., se sídlem Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 – Benice, IČO: 242 66 060 (dále jen technický partner).
 3. Doba konání Soutěže je od 21.11.2022 00:00:00 do 31.12.2022 23:59:59 včetně nebo do vydání zásob losů. V případě vydání losů v dřívějším termínu je soutěž automaticky ukončena. (dále jen doba trvání Soutěže).
 4. Podmínky účasti v Soutěži: Soutěžícím může být pouze fyzická osoba starší 18 let, neomezená na svéprávnosti, spotřebitel, s kontaktní adresou v ČR, která dodrží veškerá pravidla Soutěže a poskytne Pořadateli souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů (dále jen soutěžící).
  Mezi osoby podílející se na přípravě a realizaci Soutěže patří: Pořadatel, Organizátor, Technický partner.
 5. Účast ve hře „HRA hlavní“ o dárkové poukazy do Levno v celkové hodnotě 4000,- Kč nebo 100,- Kč sleva na nákup – zapojení do soutěže:
  Soutěžící se zapojí do Soutěže tak, že v Době trvání Soutěže uskuteční nákup v Levno v minimální hodnotě 200,- Kč (dále jen Nákup). Při nákupu obdrží zákazník na pokladně stírací los (dále jen Los). Maximální počet losů na jednu účtenku je 1, čili na jednu účtenku nemůže zákazník získat více losů. Účtenky se nesčítají!
 • Na losu se nachází 12 herních stíracích polí.
 • Soutěžící si vybere 4 libovolná hrací pole, a ta setře. Pokud se objeví 4 (čtyři) shodné výherní symboly „4000 Kč“, soutěžící získává nárok na výhru – dárkové poukazy do Levno v celkové hodnotě 4 000 Kč.
 • Zákazník postupuje dle pokynu na zadní straně losu, vyplní své údaje a uplatní svoji výhru na pokladně. Výhra je výherci ihned vydána na prodejně Levno na základě validace jeho losu, v případě nutnosti podrobnější validace je výhra výherci zaslána poštou.
 • Pokud soutěžící nalezne „4x 100 Kč“, soutěžící vyhrává 100 Kč slevu na nákup a postupuje dle pokynů na zadní straně losu.
 • Los zakládá nárok na výhru pouze tehdy, setře-li zákazník právě 4 (čtyři) hrací pole ze 12 (dvanácti) a na všech setřených polích objeví shodný výherní symbol, přičemž ostatní hrací pole jsou nesetřená a nepoškozená.
 • Každý los obsahuje výherní kombinaci pro obě výhry, takže KAŽDÝ los může být výherní.
 • Zaleží pouze na zákazníkovi, která pole setře.
 • V případě, že nesetře všechna výherní pole, může se přesvědčit, že i jeho los byl výherní, a to, když setře všechna stírací pole na losu.
 • Zákazník se může zapojit opakovaně!
 • Ve hře je tak až 15 000 výher.

Za losy, které nezakládají nárok na výhru se považují následující losy, které splnily tyto podmínky:

 • Soutěžící uplatňuje svůj nárok na výhru mimo dobu konání soutěže.
 • Jsou setřeny právě 4 (čtyři) hrací pole, ale soutěžící neobjevil 4 (čtyři) shodné výherní symboly, objevil mix symbolů.
 • Je setřeno více než 4 (čtyři) hrací pole.
 • Soutěžící není schopen doložit nákup platnou účtenkou.
 • Na losu je poškození, které umožňuje identifikovat symboly na více než 4 (čtyřech) hracích polí téže losu (například vpichy, tenké škrábance procházející celou krycí vrstvou).
 • Los byl pozměněn chemicky, elektronicky nebo tiskovou cestou apod.

Nedůležitá poškození losu, která nikterak nezasahují do hracích polí nejsou důvodem k zamítnutí nároku na výhru. Posouzení toho, zda se jedná o nedůležité poškození losu, náleží Technickému partnerovi soutěže.  

Počet losů a výher jednoho soutěžícího je omezen pouze počtem uskutečněných nákupů splňujících podmínky soutěže. Jeden soutěžící může za dobu trvání soutěže vyhrát vícekrát.

 1. Validace losů, uplatnění výhry/určení výherce/ů a distribuce výhry
 • Pokud soutěžící nalezne po setření 4 (čtyř) polí 4 (čtyři) shodné výherní symboly, stává se výhercem výhry:
  • 4x 4000 Kč = dárkové poukazy do Levno v celkové hodnotě 4 000 Kč.
  • 4x 100 Kč = sleva na nákup v Levno.
 • Los předá na pokladně v prodejně Levno.
 • Každá účtenka bude označena, aby nedošlo k opětovnému použití účtenky v soutěži.
 • Výherní los je nutné předat k posouzení nejpozději 7 dní po skončení soutěže, tedy do 7.1.2023.
 • Na výhru je nárok pouze v případě, že los nebude poškozen dle výše uvedených případů a budou správně setřeny právě 4 (čtyři) herní pole s tím, že je los řádně a čitelně vyplněn na rubové straně.
 • Výherci bude výhra předána na jakékoli prodejně Levno.
 • Odevzdáním losu dává soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly spotřebitelské soutěže.

Následná validace:

V případě, že obsluha nebude moci jednoznačně určit výherce, předá zákazník svůj vyplněný los se svými kontaktními údaji na pokladně v prodejně Levno, a ta jej zašle technickému partnerovi na následnou validaci, ze které bude určena výhra/nevýhra. Zákazník na základě odborného posouzení bude kontaktován.

Další ujednání:

 • Pořadatel si vyhrazuje právo požadovat od jakéhokoliv výherce předložení originálu soutěžní účtenky, s níž se zapojil do soutěže, tedy účtenky prokazující provedení soutěžního nákupu. Pokud soutěžící řádně nepředloží originál účtenky, může být ze soutěže vyloučen.
 1. Popis výhry HRA hlavní, informování výherců, předání výher

Výhra ve HŘE hlavní:

 • Dárkové poukazy 8 x 500 Kč v celkové hodnotě 4 000 Kč na nákup do Levno sítě.
 • 100 Kč sleva na nákup, kdy los = voucher na slevu 100 Kč.

Výhra bude výherci předána/uplatněna na pokladně v prodejně Levno.

Pokud soutěžící dodrží výše uvedený postup při stírání losu, dozví se okamžitě o svojí výhře/nevýhře.

 1. % sleva do e-shopu – garantovaná odměna pro zákazníka

Soutěžícímu náleží % sleva do e-shopu Levno, levnoshop.cz. Výši slevy zjistí zákazník po setření pole ve spodní části losu s názvem „Setřete si svoji slevu na e-shop“. Garantovaná výhra náleží soutěžícímu vždy, za každých podmínek. Sleva do e-shopu levnoshop.cz platí do 31.1.2023.

V případě výhry v hlavní hře bude zákazníkovi garantovaná výhra odstřižena, aby ji mohl uplatnit.

 1. Informace o zpracování osobních údajů v rámci soutěže

Pro účely spotřebitelské soutěže je nezbytné zpracovávání osobních údajů účastníků soutěže při vydání výher dárkové poukazy v celkové hodnotě 4 000 Kč a sleva 100 Kč na nákup do Levno prodejen.  

 • Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování osobních údajů požadovaných v rámci soutěže je nezbytné pro realizaci soutěže. Smluvní vztah mezi pořadatelem a zákazníkem je založen účastí zákazníka v soutěži. Tento vztah vzniká řádným vyplněním údajů na losu a jeho odesláním technickému partnerovi. V případě neposkytnutí požadovaných osobních údajů nedojde k uzavření smluvního vztahu, zákazník se nestane soutěžícím a nebude se moci účastnit soutěže a vyhrát a obdržet výhru. Bez poskytnutí požadovaných osobních údajů není možné plnit účel soutěže, zejména kontaktovat výherce a doručit jim výhry.

 • Jaké o Vás pracováváme údaje a k jakým účelům?

V souvislosti s účastí zákazníka v Soutěži a za účelem možnosti kontaktovat Soutěžící ve věci výhry a možnosti jim doručit výhry zpracováváme osobní údaje poskytnuté na losu.

 • Od koho dostáváme osobní údaje?

Veškeré osobní údaje získáváme dobrovolně přímo od soutěžících.

 • Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

Osobní údaje Soutěžících uchováváme po dobu jejich účasti v soutěži (včetně doby potřebné pro doručení výhry) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z účasti soutěžících v soutěži.

 • Jaká jsou práva Soutěžících při zpracování jejich osobních údajů?

Jako Soutěžící máte:

 1. právo na opravu Vašich nepřesných či neúplných údajů,
 2. právo na výmaz Vašich osobních údajů, například v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro naplnění původního účelu,
 3. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů,
 4. právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Uvedená práva mohou být uplatněna na kontaktní e-mailové adrese info@levnoshop.cz nebo poštou na adrese sídla pořadatele. Není-li Soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

 • Správce nebo zpracovatel?

Pořadatel je správcem osobních údajů. Tyto osobní údaje nejsou sdíleny s dalším správcem osobních údajů. Zpracovatelem osobní údajů je technický partner. Všechny osobní údaje jsou získávány pouze přímo od soutěžících.

Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou zodpovězeny po jejich zaslání kontaktní e-mailovu adresu info@levnoshop.cz nebo poštou na adresu sídla pořadatele.

 • S kým sdílíme Vaše údaj nebo komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává pořadatel jako správce. Omezeně bude pořadatel sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří zajišťují některé činnosti v rámci realizace soutěže. Zejména se jedná o technického partnera, který pro pořadatele v rámci soutěže zajišťuje činnosti jako kontaktování soutěžících ve věci výher. Zpracování těchto osobních údajů mohou pro pořadatele provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

 • Předávání osobní údajů mimo Evropskou unii

Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 Kontaktní informace:

Emailová adresa pro dotazy k Soutěži: info@levnoshop.cz 

 1. Další podmínky Soutěže:

Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jiná plnění než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání a záruky zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů, kteří také vyřizují případné reklamace.

Výhra ve všech hrách není právě vymahatelná. Výše výher nepodléhá dani z příjmu.

Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů) rozhoduje Pořadatel. Organizátor a pořadatel si vyhrazují právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit dobu trvání Soutěže, Soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla kromě části pravidel týkajících se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Právo Pořadatele i organizátora ukončit Soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh Soutěže a/nebo pokud není možné v Soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu Pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh Soutěže.

Pokud dojde v souvislosti s předáním výhry k mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání další náhradní výhry. Mezi zásahy vyšší moci patří například působení přírodních živlů, nenadálá změna bezpečnostní situace atd.

Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti průběhu soutěže se zasílají písemně na poštovní adresu pořadatele uvedenou v těchto pravidlech, a to do tří pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz). Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

Úplné znění pravidel je k dispozici na webových stránkách soutěže www.levnoshop.cz  a v prodejnách sítě Levno. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná, konečná a závazná.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s nesprávným užíváním výher.

Pravidla soutěže respektují právní řád České republiky.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhry v soutěži není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit v peněžní hodnotě. Všechny nepřevzaté a neověřené výhry propadají ve prospěch organizátora.

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 21.11.2022.

Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na www.levnoshop.cz a na prodejnách Levno.