Jsme součástí partnerského programu Affiliate https://affiliate.levnoshop.cz/prihlaseni/

Sprej na čištění řetězu S100 300ML

 
 

Sprej na čištění řetězu motocyklu.
Nezbytný pro základní čištění řetězu motocyklu.
Odstraňuje nečistoty z řetězu a tím zmenšuje opotřebení řetězové sady.
Vhodný pro čištění O / X-kroužkových řetězů.
Odstraňuje nečistoty odstříknuté z řetězu na zadní kolo motocyklu.
Obsahuje speciální inhibitory koroze.

Dostupnost Skladem (8 ks)
Můžeme doručit do
29.10.2020
Běžná cena 289 Kč
Ušetříte 140 Kč (–48 %)
Cena 123 Kč bez DPH
149 Kč    
Kód produktu 8972
Značka S100
Kategorie Auto doplňky
Záruka 2 roky
 

Údaje o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 Skladujte uzamčené.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Další údaje:
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Relevantní věty:
H220 Extrémně hořlavý plyn.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
R10 Hořlavý.
R12 Extrémně hořlavý.
R22 Zdraví škodlivý při požití.
R38 Dráždí kůži.
R41 Nebezpečí vážného poškození očí.
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

 

Hmotnost 0.3 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.